NOVOSTI

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju

TREĆI NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS


Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti / krajobraza kao univerzalnih vrednota,
svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne beletristike.

Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski, kajkavski, čakavski - mogu se natjecati s najviše tri (3) putopisa -svaki psega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i
kraću biografsku bilješku.

Radove napisane u računalnom obliku treba poslati na adresu: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis) najkasnije do 31. svibnja 2009. godine.

Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolja tri rada bit će nagrađena, javno izvedena i objavljena u časopisu Kaj.

 

 

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kaj­kavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ - časopis za književnost, umjetnost, kulturu - i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE - druš­tvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet­nosti, Zagreb - raspisuju

PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU

Prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u računalnom obliku) valja poslati na adresu Uredništva i Nakladnika do 1 .travnja 2009.godine:KAJKAVSKO  SPRAVŠČE /ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (za Natječaj: kajkavska proza).

Autori se, bez obzira na dob, mogu natjecati s najviše tri (3) prozna rada, uz koja je potrebno priložiti i kraću biografsku bilješku. Izborom ocje­njivačkoga suda, najbolji radovi bit će objavljeni u časopisu Kaj.
 

 

 

K A J  –  časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju:

A. SEDMI NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE
UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE


Natjecati se mogu učenici svih srednjih škola Republike Hrvatske svaki s najviše pet (5) poetskih i pet (5) proznih literarnih radova. Radove - s naznakom imena i prezimena učenika, imena i prezimena voditelja ili profesora, mentora, te naziva škole – valja poslati na adresu Kajkavskoga spravišča / Uredništva Kaja (10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.) do 31. ožujka 2009. godine.

Naznačiti valja i tip zavičajnog idioma kojim je rad pisan.
Najuspjelija ostvarenja, prema ocjeni prosudbene komisije, nagrađuju se objavom u časopisu KAJ.
 

REZULTATI ŠESTOG NATJEČAJA ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

B. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE S PODRUČJA DIJALEKTOLOŠKE OBRADE I OPISA HRVATSKOKAJKAVSKIH ZAVIČAJNIH
IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA)


Prednost u natjecanju imaju mlađi istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokaj-kavskoga govornog područja.

Stručni rad -opsega najviše do 16 kartica (računalnog ispisa, s proredom 1,5 – 2) – primjerene znanstvene obrade (npr., fonetsko-fonološki opis / vokalizam, akcentuacija; morfologija; sintaksa…) – uz sažetak, ključne riječi, bilješke i popis literature – valja slati također na adresu Kajkavskoga spravišča i Uredništva časopisa Kaj.
Natječaj je otvoren tijekom cijele godine; najuspjeliji radovi – prema prosudbi znanstvenoga povjerenstva – objavljivat će se u časopisu Kaj.

                                                                                        ***
Cilj je obaju natječaja i Jezičnice kajkaviane (radionice za mladež) podržati kontinuitet književne kreativnosti na kajkavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i poticanje znanstveno-istraživačkog rada mladih u vrlo opsežnom, a nedovoljno istraženom, području kajkavske filologije.
 

 

 

Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE

design by LETIBO